spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Svetovanje za gospodarske javne službe

V družbi LM Veritas d.o.o. želimo prispevati k učinkovitejšemu izvajanju lokalnih gospodarskih javnih služb v Sloveniji. Z našim strokovnim delovanjem in svetovanjem želimo vzpostaviti dolgoročno sodelovanje z občinami, javnimi podjetji in drugimi izvajalci GJS v Sloveniji.

Svetovanje za gospodarske javne službe

V okviru tega sklopa naših storitev nudimo strokovno pomoč tako občinam kot javnim podjetjem in tudi zasebnim izvajalcem gospodarskih javnih služb (GJS), ki izvajajo storitve GJS na podlagi koncesijskih pogodb.

Svetovanje in strokovno pomoč nudimo občinam in javnim podjetjem predvsem v zvezi z:

a) organiziranjem izvajanja GJS:

-          priprava, preveritev, uskladitev občinskih odlokov o izvajanju GJS

-          priprava, preveritev, uskladitev pravilnikov, ki se nanašajo na izvajanje posameznih GJS

-          priprava postopkov podelitve pravic in pooblastil javnim in zasebnim podjetjem

-          priprava in ovrednotenje projektov javno zasebnega partnerstva

-          presoja ustreznosti ureditve lastništva skupnih obratov in naprav gospodarske javne infrastrukture med več občinami

-          ipd.

 

b) financiranjem GJS

-          priprava, presoja, preureditev in dopolnitev pogodb o uporabi, vzdrževanju in najemu gospodarske javne infrastrukture

-          sestavljanje kalkulacij cen storitev GJS

-          preverjanje pravilnosti oblikovanih cen storitev GJS

-          analiza cen storitev GJS ter primerjava s cenami primerljivih občin

-          ipd.

c) računovodenjem GJS

-          oblikovanje sodil za razporejanje splošnih stroškov na dejavnosti GJS in druge (tržne) dejavnosti

-          oblikovanje metodologije spremljanja stroškov po posameznih dejavnostih GJS

-          preverjanje ustreznosti sprejetih sodil za razporejanje splošnih stroškov

-          metodika računovodskega spremljanja investicij v infrastrukturo, kadar jih vodijo občine

-          metodika računovodskega spremljanja investicij v infrastrukturo, kadar jih vodijo javna ali druga podjetja za potrebe občin (vodenje investicij v svojem imenu za tuj račun oziroma v tujem imenu za tuj račun)

-          preverjanje pravilnosti računovodskih izkazov pred njihovim dokončnim sestavljanjem

-          preverjanje pravilnosti pokrivanja izgub javnih podjetij s subvencijami občin

-          ipd.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB