spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
IFI - Izkaz denarnih tokov (posredna metoda); verzija 9

Računalniški pripomoček IFI je namenjen sestavljanju II. različice izkaza denarnih tokov po Slovenskih računovodskih standardih (SRS 26) in posredno tudi po MRS. Pripomoček IFI temelji na vnašanju podatkov v posamezne delovne liste Microsoft Excela, iz katerih se na podlagi formul izračunajo kategorije izkaza finančnega izida.

NOVO! Verzija 9 (oktober 2019) vključuje tudi posebnosti izločanja vplivov najemov (MSRP 16) na denarne tokove pri posredni metodi izračuna izkaza denarnih tokov.

S pripomočkom IFI sestavimo izkaz denarnih tokov deloma po posredni metodi (denarni tokovi pri poslovanju) ter deloma po neposredni metodi (naložbenje in financiranje). Po posredni metodi sestavimo izkaz na podlagi podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za posamezno obdobje ter dodatnih podatkov o zneskih, ki ne predstavljajo denarnih tokov v opazovanem obdobju. Na posebnem delovnem listu vnašamo nedenarne prihodke in odhodke iz izkaza poslovnega izida ter nedenarne učinke sprememb kategorij bilance stanja. Pripomoček nas s pomočjo komentarjev v posameznih celicah opozarja na vsebino podatkov in izračunov.

Posredna metoda izračunavanja denarnih tokov pri naložbenju in financiranju ni mogoča, saj iz bilance stanja lahko pridobimo le podatke o pobotanih povečanjih oziroma zmanjšanjih posameznih kategorij. Prejemke in izdatke povezane z nakupi in prodajami osnovnih sredstev, finančnih naložb, posojil, itd. moramo pridobiti iz drugih virov. Lahko si pomagamo tudi s podatki iz glavne knjige, za kar smo vam pripravili pregled kontov glavne knjige, ki so povezani z naložbenjem in financiranjem. Te podatke vnašamo v ločena delovna lista.

S pripomočkom IFI torej sestavimo izkaz v dveh korakih. Najprej po posredni metodi: izračun denarnih tokov pri poslovanju (posredno) ter pobotanih sprememb kategorij ki so povezane z naložbenjem in financiranjem. Nato pa vnesemo tudi podatke o prejemkih in izdatkih pri naložbenju in financiranju, ter jih primerjamo s finančnimi tokovi, izračunanimi iz pobotanih sprememb postavk bilance stanja. Na ta način tudi v pripomočku IFI lahko sestavimo izkaz denarnih tokov po SRS 26 (II. različica).

Pripomoček IFI je uporaben tudi za analizo računovodskih izkazov, zato ga priporočamo tudi revizorjem in analitikom. Prav nedenarne kategorije v računovodskih izkazih so z vidika pravilnosti in zanesljivosti najbolj tvegane.

VERZIJA 8 PRIPOMOČKA IFI VKLJUČUJE NASLEDNJEMOŽNOSTI IN FUNKCIJE:

- PRIMERJAVA POSTAVK DENARNIH TOKOV S PODATKI IZ BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (ISKANJE RAZLIK); pregleden pogled in vnos dodatnih podatkov, ki jih moramo zagotoviti pri sestavljanju izkaza po posredni metodi. Podatki se vnašajo ob vsaki postavki bilance stanja in izkaza poslovnega izida, kar uporabniku omogoča hitrejši vpogled v vsebino postavke in sprotno kontrolo z izkazi

- MOŽNOST IZRAČUNAIZKAZA NA TREH NIVOJIH:

   1. enostavni nivo - BS, IPI in trije podatki,

   2. standardni nivo - dodatni podatki o gibanju osnovnih sredstev, finančnih naložb in obveznosti, itd..

    3. zahtevni nivo - podatki iz kontov naložbenja in financiranja.

Enostavni nivo predstavlja sestavitev IDT na podlagi računovodskih izkazov in najbolj pomembnih dodatnih podatkov. Standardni nivo zahteva vnašanje podatkov o tistih transakcijah, ki so potrebni za posredni izračun denarnih tokov naložbenja in financiranja. Zahtevni nivo pa temelji na podatkih iz kontov glavne knjige (določeni so konti iz katerih razberemo podatke)

- RAČUNOVODSKE KONTROLE, ki omogočajo ugotavljanje razlik med bilančnimi postavkami in izkazom denarnih tokov 

- ANALIZA RAZLIKE MED POSLOVNIM IZIDOM IN DENARNIM TOKOV

- POSEBNOSTI SESTAVITVE KONSOLIDIRANEGA IZKAZA DENARNIH TOKOV (posebni delovni list)

- NAČRTOVANJE DENARNIH TOKOV NA PODLAGI OSNOVNIH PODATKOV IZ BS IN IPI

V posebnem listu je vključeno načrtovanje denarnih tokov (projekcija denarnih tokov za naslednjih pet let). Pri tem izhajamo iz že izračunanih kategorij denarnih tokov za preteklo leto in napovedi gibanja prihodkov, odhodkov  in kategorij bilance stanja v naslednjih petih letih. Za vsako kategorijo določimo stopnjo rasti, pripomoček pa nam izračuna posredno ugotovljene denarne tokove.

Pripomoček brezplačno pridobijo udeleženci seminarja "Sestavljanje izkaza denarnih tokov". Za ostale uporabnike je cena pripomočka 180 EUR + DDV.

Uporabniki starejših verzij pripomočka IFI (od verzije 8, izdane leta 2016 naprej), lahko novo verzijo dobijo po znižani ceni 90 EUR + DDV.

Če se ne morete udeležiti seminarja o sestavljanju izkaza denarnih tokov, vam lahko pomagamo z obiskom v vašem podjetju in sestavitvi izkaza za vaše podjetje.

Kako deluje

  1. Najprej v delovne liste vnesemo podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
  2. Pod izkazi se izračuna enostavni izkaz denarni tokov, ki temelji na posredni metodi in treh dodatnih podatkih (amortizacija, rezervacije in dividende)
  3. Poleg posameznih kategorih bilance stanja in izkaza poslovneaga izida vnesemo podatke potrebne za izračun denarnih tokov oziroma prejemkov in izdatkov (predvsem kategorije naložbenja in financiranja). Pri tem nam pripomoček sproti izračunava primerjavo z bilančno postavko in nas opozarja na razlike. Če npr. poznamo podatek o vrednosti prodanih osnovnih sredstev v obdobju in o odpisih, lahko posredno izračunamo investicije oziroma izdatke za nakupe osnovnih sredstev, ne da bi iskali dodatne podatke v knjigovodstvu. Povezani so tudi podatki iz poslovnega izida in bilance stanja.
  4. V posebnem delovnim listu »izločanje« so na pregleden način prikazani vsi popravki finančnih tokov. Izračunane finančne tokove lahko spreminjamo še z dodatnimi popravki v posebnem delovnem listu.
  5. Pobotane spremembe neopredmetenih sredstev, osnovnih sredstev, finančnih naložb, kapitala in finančnih dolgov moramo prirediti in jih izkazati ločeno kot prejemke in izdatke. Pri tem si lahko pomagamotudi  iz podatkov glavne knjige in sicer sta posebna delovna lista namenjena vnašanju podatkov iz tistih kontov, ki so povezani z naložbenjem in financiranjem (zahtevni nivo)
  6. Podatke o prejemkih in izdatkih tako lahko izračunamo iz debetnih in kreditnih prometov na kontih in jih nato ročno vpišemo v poseben delovni list.
  7. Pripomoček nam na posameznih delovnih listih prikaže obrazec izkaza denarnih tokov v predpisani obliki po SRS 26 in sicer normalno in skrajšano obliko izkaza.
  8. V novi verziji ima pripomoček še dodatno funkcijo za izračun načrta denarnih tokov. Podatke pridobimo iz sestavljenega izkaza za preteklo obdobje in iz ocen gibanja posameznih kategorij bilance stanja in poslovnega izida.
  9. Pripomoček je zaščiten z geslom, saj je njegova uporaba omejena na en računalnik. Za uporabo na drugem računalniku morate zaprositi za dodatno geslo.  

 

 
      

 

DELOVNI LIST ZA VNAŠANJE PODATKOV - standardni nivo


 

 DELOVNI LIST ZA VNAŠANJE PODATKOV IZ KONTOV GLAVNE KNJIGE - zahtevni nivo

 

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB